(1)
ทิพย์วารีรมย์ ว. .; ชลายนเดชะ ช.; ห่านรุ่งชโรทร อ. . ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย. JBCN_Bangkok 2020, 36, 69-79.