(1)
จุลพันธ์ พ. .; มนสัจจกุล พ. .; สุดสา ส. . ประสบการณ์ของญาติต่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้ายให้เผชิญการตายอย่างสงบ. JBCN_Bangkok 2020, 36, 33-44.