(1)
จารุจินดา ว.; ศรีอมรรัตนกุล ธ. . .; พรมีศรี อ. .; แช่มชื่น ร. .; จิตรัตนพร ส. . .; โตสงคราม พ. . ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล. JBCN_Bangkok 2022, 38, 158-171.