(1)
ชูอินทร์ น. .; ละกำปั่น ส. . .; อำนาจสัตย์ซื่อ ข. . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2022, 38, 254-267.