(1)
ทาเสนาะ เอลเทอร์ ป. .; ณภัค ว. .; ใจการุณ พ. . การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดำเนินการวิจัย. JBCN_Bangkok 2020, 36, 273-285.