(1)
ไล้สุวรรณชาติ ป. .; เอื้อมณีกูล น. . .; เผ่าวัฒนา อ. . . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2020, 36, 177-189.