(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. กองบรรณาธิการ. JBCN_Bangkok 2020, 36.