(1)
จิตต์อนันต์ ม. .; โสมะนันทน์ ว. .; จิตต์อนันต์ ส. .; ลลิตผสาน อ. .; ขำอิน ส. . การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เพื่อนจากใจ” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. JBCN_Bangkok 2021, 37, 290-303.