(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. วารสารฉบับเต็ม. JBCN_Bangkok 2020, 36.