(1)
สีหะวงษ์ ส. . . . .; คติชอบ ณ. . .; จันทะโคตร อ. . .; สิงหะวาระ . พ. .; สร้อยคำ ป. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี. JBCN_Bangkok 2021, 37, 182-191.