(1)
พลประทีป ป. .; เอื้อมณีกูล น. .; เผ่าวัฒนา อ. . โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในวัยรุ่นชายตอนต้น. JBCN_Bangkok 2020, 36, 164-176.