(1)
ด้วงกลัด ก. .; ลาภวงศ์วัฒนา ป. .; ชาญสาธิตพร ณ. . โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้. JBCN_Bangkok 2020, 36, 66-83.