(1)
ภูริพันธุ์ น. .; กาศสกุล อ. .; พละวุฑิโฒทัย ณ. . . ผลลัพธ์ของการพัฒนาการใช้ Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital. JBCN_Bangkok 2020, 36, 12-21.