(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. บทบรรณาธิการ. JBCN_Bangkok 2019, 35.