(1)
ธรรมรักษา พ.; เผ่าวัฒนา อ. ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น. JBCN_Bangkok 2019, 35, 212-223.