(1)
ตระกูลไพศาล ป.; กรุงไกรเพชร น.; จันทร์ประเสริฐ ส. The Effect of Self-Regulation Program on Helmet Wearing Behavior Among Municipal Staffs, Sriracha District, Chonburi Province. JHNR 2019, 35, 133-144.