(1)
ทองเพชร เ.; หีตอักษร ช.; แพน้อย โ.; ยุ่ยฉิม ป.; จีนด้วง พ. การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา. JBCN_Bangkok 2019, 35, 112-119.