(1)
ก้านศรี จ.; มาลัย ช.; บูรณะเรข ศ.; บุษบก อ. การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาท. JBCN_Bangkok 2019, 35, 24-33.