(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. Editorial Team. JHNR 2019, 35.