(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. Instructions for Preparing the Article. JHNR 2019, 35.