(1)
สร้อยเพ็ชร ณ.; อินธิโชติ น.; ครุฑเมือง ว.; สวนปาน น. Care for Children With Congenital Heart Disease to Prevent Respiratory Tract Infections. JHNR 2019, 35.