(1)
เหมือนนาดอน ร.; ติรไพรวงศ์ ย.; ศรีชัยรัตนกูล เ.; ยุทธยง ส. Learning Development through Reflection. JHNR 2019, 35.