(1)
เหมือนนาดอน ร.; ติรไพรวงศ์ ย.; ศรีชัยรัตนกูล เ.; ยุทธยง ส. การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด. JBCN_Bangkok 2019, 35.