(1)
แสวงดี ก.; ศรเกษตริน อ.; รองเมือง ด.; จันทรา ร.; กัลกะ ส.; รัชตาภิรมย์ เ.; โพธิ์ขวาง-ยุสท์ ว. A Study of Workload, Sufficiency of Manpower and Human Resource Management in District Health Promotion Hospital. JHNR 2019, 35.