(1)
ยงยิ่ง ป.; เทียนถาวร ว.; ตันวัฒนกุล ว.; เต๊ะขันหมาก ก.; ใจดี พ.; เชาวน์นิยม ว. The Model Development of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border. JHNR 2019, 35.