(1)
ศรเกษตริน อ.; ศรียะศักดิ์ อ.; เกตุอินทร์ ว.; รองเมือง ด. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน. JBCN_Bangkok 2019, 35.