(1)
ไพรบึง ด.; เกิดมงคล พ.; อำนาจสัตย์ซื่อ ข.; รวิวรกุล ท. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน. JBCN_Bangkok 2019, 35.