(1)
ติยะวิสุทธิ์ศรี ช.; เหมทานนท์ ภ.; ลิ้มกมลทิพย์ ส. Nurse’s Roles in Neonatal Palliative Care. JHNR 2019, 35.