(1)
ศรีคล้อ ม.; อยู่ใจเย็น ม.; ศรีอมรรัตนกุล ธ. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. JBCN_Bangkok 2019, 35, 239-251.