(1)
นิโรธนันท์ อ.; ปรัชญพฤทธิ์ อ.; เมธาคุณวุฒิ ป. การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย. JBCN_Bangkok 2019, 35, 187-198.