(1)
ทีอุทิศ ว.; คุณทรงเกียรติ ว.; ด้วงแพง ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. JBCN_Bangkok 2019, 35, 120-129.