(1)
โภคพัชญ์ภูเบศ ส.; ธนัฐธีรกุล ช.; เรืองวรบูรณ์ ส. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม. JBCN_Bangkok 2019, 35, 71-85.