(1)
โพธิ์แสน ร.; เจริญสันติ จ.; ศุภวิทิตพัฒนา บ. ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์. JBCN_Bangkok 2019, 35, 59-70.