(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. ปกหลังวารสาร. JBCN_Bangkok 2019, 34.