(1)
ศรีกัน ป.; ทาทาน ส.; ศรีจันทร์พาล ว.; ปิ่นสกุล ช. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. JBCN_Bangkok 2018, 34, 21-33.