(1)
ติรไพรวงศ์ ย.; ออมสิน ก. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: แนวทางการพัฒนาผู้สอนและผู้เรียน. JBCN_Bangkok 2018, 34, 164-172.