(1)
อนนท์รัตน์ ก.; ทองจันทร์ จ. การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล. JBCN_Bangkok 2018, 34, 154-163.