(1)
เลาะหะนะ ส.; สินสุกใส น.; พาหุวัฒนกร ว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก. JBCN_Bangkok 2018, 34, 36-47.