(1)
วิเชียรประภา อ. การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ. JBCN_Bangkok 2018, 34, 150-156.