(1)
เผ่าวัฒนา อ.; ธรรมรักษา พ. ประสิทธิผลของสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศ ของมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นหญิง. JBCN_Bangkok 2018, 34, 58-70.