(1)
เล้าหศิริวงศ์ ว.; พาจันทร์ ธ.; สระทองหน ว.; พิทักษานุรัตน์ ส. พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ทำงานในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จังหวัดขอนแก่น. JBCN_Bangkok 2018, 34, 23-34.