(1)
เชื้อคำ ป.; เผ่าวัฒนา อ.; เที่ยงธรรม ว. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้. JBCN_Bangkok 2019, 35, 130-141.