(1)
วงศ์ใหญ่ ส.; อรดิษฐ์ อ.; นะแส จ. โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. JBCN_Bangkok 2017, 33, 158-165.