(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก.; สาลีกุล ส.; อภิสิทธิวาสนา น.; เทียมหมอก ม. ADVANCED CARE PLANNING FOR PEACEFUL DEATH. JHNR 2018, 33, 138-145.