(1)
สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ น.; เฮงอุดมทรัพย์ ภ.; วัฒนสินธุ์ ด.; ประทุมศรี เ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์. JBCN_Bangkok 2017, 33, 47-58.