(1)
เทียมหมอก ม.; สราญฤทธิชัย เ. การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน. JBCN_Bangkok 2017, 33, 38-46.