(1)
เอี่ยมกุศลกิจ ร.; วัชรสินธุ์ จ.; Thoyre, S. M. สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม. JBCN_Bangkok 2017, 33, 1-11.