(1)
ศรเกษตริน อ.; กัลกะ ส.; จันทรา ร.; รองเมือง ด. ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11. JBCN_Bangkok 2017, 33, 101-110.