(1)
สร้อยชื่อ ม.; เบญจกุล ศ.; เก่งการพานิช ม.; เก่งการพานิช ธ. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2017, 33, 73-83.