(1)
วรรณสันทัด ส.; ติรไพรวงศ์ ย.; ออมสิน ก.; รักษาธรรม โ. การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE สำ หรับประเมินความรู้และทักษะ การพยาบาลเด็กของนักศึกษาพยาบาล DEVELOPMENT OF THE OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATIONS (OSCE) TO EVALUATE KNOWLEDGE AND CLINICAL SKILLS OF NURSING STUDENTS. JBCN_Bangkok 2017, 33.