[1]
สัมมาวงศ์ ก., โสมานุสรณ์ ส. and สุ่มเงิน ช. 2017. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 33, 1 (Apr. 2017).